Sea Breeze 到海边吹吹风

VOGUE 中国版,2014年1月期刊专题《Sea Breeze》海风,对热爱大海、阳光的美女们来说,已经等不及过完冬天和春天,就已经想到海边享受阳光、沙滩和海风了。

Sea Breeze_02 Sea Breeze_03 Sea Breeze_04 Sea Breeze_05 Sea Breeze_06 Sea Breeze_07