Flights Of Fantasy

人类对外太空的想象从未停止过,连时尚类杂志 Neiman Marcus 在 2014年四月刊专题《Flights Of Fantasy》,由模特 Zuzanna Bijoch 演绎,在超像外星球的场景拍摄,带给我们进入另一个星球的感觉。

zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-14 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-15 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-16 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-11 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-12 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-13 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-6 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-7 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-8 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-9 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-1 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-2 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-3 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-4 zuzanna-bijoch-by-david-bellemere-for-neiman-marcus-april-2014-5