LOVE MACHINE

近年来人工智能、机器人不断的被各大科技公司去探索和研发,被视为未来科技发展的一个趋势。W Magazine 2015年3月刊以《Love Machine》为主题,探索未来人类与机器人生活的故事。在不久的未来,也许大家会爱机器人更爱人类。

 

bryce-thompson-filip-hrivnak-lara-stone-by-steven-klein-for-w-magazine-march-2015-1 bryce-thompson-filip-hrivnak-lara-stone-by-steven-klein-for-w-magazine-march-2015-4 bryce-thompson-filip-hrivnak-lara-stone-by-steven-klein-for-w-magazine-march-2015-5 bryce-thompson-filip-hrivnak-lara-stone-by-steven-klein-for-w-magazine-march-2015-8