The Art of Fashion

Neiman Marcus 尼曼,是美国百年奢华时尚精品店,是当今世界最高档、最独特时尚商品的零售商。其品牌时尚推荐手册“The Book”,以艺术与时尚结合的大片,将精品店代理品牌置入其中。整体风格走的是复古风。

Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-01 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-02 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-03 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-04 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-06 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-07 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-08 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-09 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-10 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-11 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-12 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-13 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-14 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-15 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-16 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-17 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-18 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-19 Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-21Neiman_Marcus-The_Book-September_2016-Pat_Cleveland-Anna_Cleveland-by-Ruven_Afanador-05